„Złoty Kłos” przed nowym zadaniem

Pomiędzy Panem Marianem Zalewskim – Wójtem Gminy przy udziale Pani Marii Czesak – Skarbnika Gminy a Stowarzyszeniem Ziemi Strzeleckiej ,,Złoty Kłos”, reprezentowanym przez Panią Zofię Solak – Prezesa, Panią Renatę Wilk – Sekretarza i Panią Krystynę Wąs – Skarbnika w dniu 1 kwietnia 2015 roku podpisana została umowa o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Wspieranie osób w podeszłym wieku poprzez integrację z młodzieżą”.

W ramach realizacji zadania w dwóch miejscowościach gminy: w Strzelcach Wielkich oraz w Szczurowej będą prowadzone Ośrodki Wsparcia – Kluby Seniora o charakterze samopomocowym z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą.
Celem działania Klubów jest zaspokojenie potrzeby integracji międzypokoleniowej, aktywności psychofizycznej poprzez wszelką działalność społeczną, kulturalną i rekreacyjną.

ZADANIE JEST DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD WOJEWODY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY.